Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HET NOTARIEEL BUREAU

Artikel 1. Het Notarieel Bureau; begripsomschrijvingen

 1. Het Notarieel Bureau is een handelsnaam, die wordt gevoerd door twee eenmanszaken, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 62701843 en nr. 56077661 en een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Westrik Law B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nr. 85696978. De ondernemers die deze eenmanszaken exploiteren en de BV, worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de medewerkers van het Notarieel Bureau’. Op de website van het Notarieel Bureau staan de medewerkers vermeld.
 2. De dienstverlening van de medewerkers van het Notarieel Bureau bestaat uit het beantwoorden van rechtsvragen van notarissen en andere juridische professionals. Rechtsvragen worden telefonisch of schriftelijk beantwoord.
 3. Een rechtsvraag, ingediend bij het Notarieel Bureau, wordt in behandeling genomen door een van de medewerkers van het Notarieel Bureau. De opdrachtgever ontvangt per e-mail of telefonisch bericht van de inbehandelingname. Door het in behandeling nemen van de ingediende rechtsvraag door een van de medewerkers van het Notarieel Bureau komt een overeenkomst van opdracht tot stand tussen (uitsluitend) deze medewerker, zijnde ‘de opdrachtnemer’, en ‘de opdrachtgever’ (de indiener van de rechtsvraag).
 4. Indien een rechtsvraag (bijvoorbeeld omdat zij meer dan een rechtsgebied bestrijkt), door meer dan een medewerker wordt beantwoord, blijft artikel 7:407 lid 2 BW buiten toepassing.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten van opdracht, gesloten tussen een medewerker van het Notarieel Bureau zijn (uitsluitend) deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Uitvoering opdracht

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, benodigd voor de beantwoording van de rechtsvraag, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
 2. De opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Zij gaat er hierbij van uit dat de door opdrachtgever verstrekte informatie juist is.
 3. De medewerkers van het Notarieel Bureau adviseren niet over fiscaal recht tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. De beantwoording van de voorgelegde rechtsvragen dient uitsluitend de advisering van de opdrachtgever, niet de advisering van diens cliënt. De opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de advisering van zijn cliënt en, daarmee, voor de keuze een door opdrachtnemer uitgebracht advies al dan niet over te nemen.
 5. Indien de voorgelegde rechtsvraag schriftelijk is beantwoord, is het opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet toegestaan om het schriftelijke advies aan derden, waaronder begrepen de cliënt van opdrachtgever, ter inzage te geven of anderszins te verstrekken.

Artikel 4. Geheimhouding

De medewerkers van het Notarieel Bureau hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle door opdrachtgever verstrekte informatie waarvan zij in het kader van de beantwoording van rechtsvragen kennis nemen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de dienstverlening, en/of voor schade in verband met de dienstverlening, met inachtneming van het navolgende.
 2. Iedere opdrachtnemer (als gedefinieerd in artikel 1 lid 3) heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In het geval van schade wordt de betreffende claim van de opdrachtgever bij de verzekeraar van opdrachtnemer gemeld. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan driemaal het door de opdrachtnemer gefactureerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico dat opdrachtnemer op grond van de verzekeringspolis heeft.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Opdrachtnemer sluit aansprakelijkheid voor advies over fiscaal recht uit (zie artikel 3 lid 3) en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat bij de beantwoording van de rechtsvraag geen aandacht is besteed aan eventuele fiscaalrechtelijke componenten van deze rechtsvraag.
 5. Opdrachtnemer heeft ter zake van advisering over buitenlands recht een inspanningsverplichting om de meest recente informatie over buitenlands recht te vergaren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onbekendheid van opdrachtnemer met buitenlands recht indien zij voornoemde inspanningsverplichting heeft vervuld.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden.
 7. De artikelen 7:407 lid 2 en 7:404 BW zijn niet van toepassing.

Artikel 6 Honorering en betaling

 1. Voor de beantwoording van de rechtsvraag is een honorarium verschuldigd. Het actuele uurtarief wordt op de website van het Notarieel Bureau vermeld. Op verzoek van de opdrachtgever wordt vooraf een kostenindicatie verstrekt.
 2. De opdrachtnemer kan verlangen dat een voorschot op de factuur wordt betaald.
 3. De opdrachtgever is gehouden de factuur binnen twee weken na factuurdatum te voldoen.
 4. Ingeval van verzuim ten aanzien van de betaling van de factuur is opdrachtgever naast de wettelijke rente ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Laatstgenoemde kosten worden vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 15 % van de factuur, met een minimum van 75 euro.

Artikel 7 Archivering

Het Notarieel Bureau bewaart het antwoord op de gestelde rechtsvraag gedurende zeven jaar.

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zijn exclusief onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank te Den Haag.

Download in PDF