Nieuws

Europese Erfrechtverordening

Per 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening ingevoerd in de EU (niet voor Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland). Voortaan zijn de ipr-regels voor de EU lidstaten hetzelfde. Wat is er nu precies veranderd? Kunnen testateurs nog steeds een rechtskeuze in hun testamenten uitbrengen? Hoe gaat de Verordening om met erflaters die wel vermogen in een EU land nalaten, maar niet binnen de EU wonen op het moment van overlijden?

De Verordening regelt dat erfgenamen een Europese Erfrechtverklaring kunnen aanvragen, waarmee zij in de EU lidstaten kunnen bewijzen dat zij erfgenamen zijn. Wat is dat voor document, wat moet er in staan, welk onderzoek moet de notaris doen?

Op Notarisnet vindt u een handleiding die u kunt gebruiken bij het opstellen van de verklaring. Ook heeft de KNB het formulier als Word-document beschikbaar gesteld. Heeft u het formulier in een andere taal nodig, dan kunt u dat vinden op:

https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-fr.do?init=true.

Klik op de website rechts bovenaan en verander de taal.

Heeft u vragen over het formulier, dan kunt u deze gratis stellen!

De eerste gepubliceerde uitspraak in Nederland is becommentarieerd in JBN 2016-11 nr. 48.

Wilt u een cursus op maat voor uw kantoor over deze Verordeningen organiseren, neem dan contact op met ons.

 

Europese Verordeningen Huwelijksvermogensrecht en Partnerschapsvermogensrecht 

De teksten van de beide verordeningen zijn op grond van de uitvoering van de nauwere samenwerking tussen een aantal EU lidstaten op 24 juni 2016 door de Europese Raad vastgesteld, zie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1103

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1104

 

Uitspraak Hoge Raad over verschoningsrecht notaris

De Hoge Raad heeft op 26 januari 2016 een belangrijke uitspraak gedaan over het strafrechtelijk verschoningsrecht van de notaris. In die uitspraak is nader invulling gegeven aan het begrip ‘instrumenti delicti’. Voorts is de vraag beantwoord of correspondentie tussen partijen die in cc aan een notaris is gezonden, onder het verschoningsrecht valt. Zie hierover het artikel van Madeleine:

Beroep op verschoningsrecht strandt in operatie Zeeslag, JBN 2016(4) 21